وکیل ارث و میراث در تهران

وکیل ارث و میراث در تهران

وکیل ارث و میراث در تهران یک وکیل پایه یک دادگستری است که از قوانین ارث (قانون امور حسبی) و رویه دادگاه ها در خصوص حل و فصل اختلافات ناشی از تقسیم ترکه متوفی آگاهی دارد. افراد می توانند از یک وکیل ارث و میراث در تهران در خصوص اموال خود بعد از فوت در زمان حیات تعیین تکلیف نمایند.

تنظیم وصیت نامه با راهنمایی وکیل ارث و میراث در تهران

وصیت نامه سندی است، که محتوای آن دربردارنده وصیت شخص پس از فوت وی می باشد و وصیت کننده می تواند در زمان حیات خود با تنظیم وصیت نامه، در خصوص اموال خود پس از مرگ تعیین تکلیف نماید.
اما نکته ای که باید به آن توجه شود این است که وصیت کننده در خصوص وصیت و تعیین تکلیف اموال خود محدودیت هایی دارد؛ از این رو باید برای تنظیم وصیت نامه با یک وکیل ارث و میراث در تهران مشورت نماید تا از قوانین در خصوص تنظیم وصیت نامه آگاه شود؛ در غیر این صورت وصیت نامه ی وی نافذ نخواهد بود و وجه ی قانونی نخواهد داشت و ممکن است پس از فوت وصیت کننده، موجب بروز اختلاف بین ورثه گردد و ورثه پس از فوت وی برای حل اختلاف به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
برای اینکه ورثه بتوانند پس از فوت وصیت کننده به وصیت وی عمل نمایند باید وصیت نامه به صورت صحیح و قانونی تنظیم گردد؛ اما ممکن است اگر وصیت کننده بخواهد به تنهایی و بدون دریافت مشاوره از یک وکیل ارث و میراث در تهران وصیت نامه ی خود را تنظیم نماید، به دلیل عدم رعایت برخی قوانین در تنظیم وصیت نامه، وصیت نامه وی دارای اعتبار قانونی نباشد.

تنظیم وصیت نامه با راهنمایی وکیل ارث و میراث در تهران

تنظیم وصیت نامه با راهنمایی وکیل ارث و میراث در تهران

وکیل ارث و میراث در تهران برای تنظیم وصیت نامه چه نکاتی را رعایت می کند؟

چنانچه موصی برای تنظیم وصیت نامه ی خود از یک وکیل ارث و میراث در تهران کمک بگیرد؛ وکیل با دانش و آگاهی که در خصوص قوانین امور حسبی دارد، وصیت نامه را براساس نکات زیر تنظیم می نماید:
1- اولین نکته ای که وکیل ارث و میراث در تهران در تنظیم وصیت نامه به آن توجه می کند این است که وصیت نامه نباید به صورت شفاهی باشد؛ برای اینکه وصیت نامه از اعتبار قانونی برخوردار باشد، باید کتبی و با رعایت قوانین تنظیم شود.
2- وصیت کننده باید عاقل و بالغ باشد.
3- وصیت باید از روی اختیار باشد. در صورت اجبار و اکراه وصیت کننده، وصیت صحیح نمی باشد.
4- وکیل ارث و میراث در تهران هنگام تنظیم وصیت نامه این نکته را مدنظر قرار می دهد که وصیت کننده تنها در مورد اموالی می تواند وصیت نماید که جزء اموال او باشد؛ از این رو نمی توان در خصوص اموال وقف شده یا اموال عمومی وصیت کرد.
5- وصیت کننده می تواند در خصوص اموالی وصیت نماید که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. همچنین موصی در مورد اموالی که در زمان حال وجود ندارد اما در آینده وجود خواهد داشت، می تواند وصیت کند، مانند میوه ی درختان یا محصولات کشاورزی
6- بعضی از واجبات مانند حج واجب، خمس، زکات و غیره باید از اصل مال پرداخت شود.
7- وصیت کننده نمی تواند ورثه ی خود را از ارث محروم نماید یا همه ی اموال خود را در وصیت نامه به یکی از وراث خود بدهد. وصیت کننده فقط می تواند در مورد یک سوم اموال خود هر وصیتی که بخواهد بکند و دو سوم اموال او به ورثه می رسد. در واقع وصیت کننده نمی تواند در خصوص دو سوم ترکه وصیت نماید.
وکیل ارث و میراث در تهران با توجه به نکاتی که به آنها اشاره شد، به وصیت کننده مشاوره و راهنمایی های لازم را ارائه می دهد تا او بتواند وصیت نامه ی خود را قانونی و صحیح و قابل استناد در محاکم قضایی تنظیم نماید.

از نظر وکیل ارث و میراث ارکان وصیت چیست؟

براساس راهنمایی وکیل ارث و میراث در تهران ارکان وصیت عبارتند از:
* موصی: شخص وصیت کننده را موصی می گویند. موصی برای وصیت کردن باید اهلیت داشته باشد یعنی عاقل و بالغ و دارای اختیار باشد.
* موصی له: شخصی که موصی به نفع او وصیت کرده است.
* موصی به: مال یا اموالی که موصی در وصیت خود در خصوص آن تعیین تکلیف می کند موصی به نام دارد.
* وصی: شخصی که طبق وصیت نامه باید به وصیت متوفی عمل نماید.

از نظر وکیل ارث و میراث ارکان وصیت چیست؟

از نظر وکیل ارث و میراث ارکان وصیت چیست؟

انواع وصیت کدام است؟

وصیت یعنی شخص، تکلیف اموال خود را در زمانی که در قید حیات است با تنظیم وصیت نامه مشخص نماید تا به این ترتیب با توجه به وصیتی که کرده است، هر طور که بخواهد با رعایت قوانین مربوطه اموال خود را بین ورثه تقسیم نماید یا هر مقدار از اموالش را وقف یا صرف امور خیریه نماید و وراث پس از فوت وی باید به وصیت او عمل نمایند. وصیت به دو نوع تقسیم می شود:
* وصیت تملیکی: چنانچه شخصی عین یا منفعتی از مال خود را برای بعد از فوتش به دیگری به صورت رایگان تملیک نماید، یعنی وصیت کننده اموالش را به موجب وصیت تملیکی برای پس از فوتش تعیین تکلیف نماید به آن وصیت تملیکی می گویند. وکیل ارث و میراث در تهران، در خصوص وصیت تملیکی برای وصیت کننده توضیحاتی ارائه می دهد تا وصیت کننده از قوانین مربوط به وصیت تملیکی آشنا شود و بتواند طبق قانون وصیت نماید.
* وصیت عهدی یا وصایت: هرگاه موصی از شخص یا اشخاصی بخواهد تا کارهایی را پس از فوت وی برایش انجام دهند به آن وصیت عهدی یا وصایت می گویند. در واقع به موجب وصیت عهدی، وصیت کننده، فردی را برای اداره امور اموال خود پس از مرگ تعیین می کند که به او وصی گفته می شود. وصی می تواند قبل از فوت وصیت کننده با وصیت وی مخالفت کرده و مسئولیت اجرای وصیت را بر عهده نگیرد؛ اما نمی تواند پس از فوت وصیت کننده از اجرای وصیت امتناع کند و طبق قانون ملزم به اجرای وصیت متوفی می باشد.
چنانچه شخصی به عنوان وصی از سوی وصیت کننده انتخاب شود می تواند برای آگاهی از مسئولیت خود در اجرای وصیت، با یک وکیل ارث و میراث در تهران مشورت کند.

انواع وصیت نامه از نظر بهترین وکیل ارث و میراث در تهران

با توجه به اینکه وصیت نامه چگونه تنظیم شود به انواع مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از:
1- وصيت‌ نامه ‌ی خودنوشت: وصیت نامه ی خودنوشت وصیت نامه ای است که موصی آن را با دست خط خودش نوشته و تاریخ را نیز باید با دست خودش بنویسد و امضا کند تا وصیت نامه اعتبار قانونی داشته باشد. به وصیت نامه ی خودنوشت وصیت نامه ی عادی نیز گفته می شود. نکته ای که وکیل ارث و میراث در تهران برای تنظیم وصیت نامه ی خودنوشت به آن توجه می کند این است که، چون وصیت نامه ی خودنوشت باید با دست خط موصی نوشته و امضا شود، برای افراد بی سواد یا نابینا یا هر کسی که به دلیلی قادر به نوشتن نیست، تنظیم نمی شود.
2- وصيت‌ نامه ‌ی سری: موصی می تواند وصیت نامه ی سری را بر خلاف وصیت نامه ی خودنوشت با دست خط شخص دیگری نیز تنظیم کند؛ یعنی شخص دیگری می تواند وصیت نامه ی وی را بنویسد؛ اما موصی باید خودش وصیت نامه سری را امضا کند و به اداره‌ ی ثبت محل اقامت خود به امانت بگذارد. وصیت نامه ی سری نیز مانند وصیت نامه ی خودنوشت برای افراد بی سواد که قادر به خواندن و نوشتن نیستند تنظیم نمی شود.
3- وصيت‌ نامه‌ ی رسمی: این نوع وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و بر خلاف وصیت نامه ی خودنوشت که سند عادی است، وصیت نامه رسمی یک سند رسمی محسوب می شود و به دلیل ثبت آن در دفتر اسناد رسمی دیگر قابل تحریف، سرقت، مفقود شدن و غیره نمی باشد.
چنانچه وکیل ارث و میراث در تهران هر یک از انواع وصیت نامه را طبق قانون تنظیم نماید، وصیت نامه قابلیت استناد در محاکم قضایی را دارد و از بروز اختلاف بین ورثه نیز پس از فوت موصی جلوگیری می کند.

انواع وصیت نامه از نظر بهترین وکیل ارث و میراث در تهران

انواع وصیت نامه از نظر بهترین وکیل ارث و میراث در تهران

چه کسانی از متوفی ارث می برند؟

مهمترین نکته در تقسیم ترکه ی متوفی این است که چه کسانی از وی ارث می برند و سهم الارث هر یک از ورثه از ترکه چقدر است و مراحل تقسیم ترکه به چه صورتی است؟ وراث متوفی می توانند برای تقسیم ترکه و آگاهی از حق و حقوق هر یک از ورثه از اموال و دارایی های متوفی به یک وکیل ارث و میراث در تهران مراجعه نمایند و از قوانین ارث و تقسیم ترکه آگاه شوند. در حقیقت دریافت راهنمایی و مشاوره از یک وکیل ارث و میراث در تهران به کاهش اختلافات بین ورثه کمک بسزایی می کند.
کسانی که به موجب قرابت نسبی از متوفی ارث می برند، در سه طبقه قرار می گیرند. طبقات ارث عبارتند از:
* طبقه اول ارث: پدر، مادر، فرزند، فرزند فرزند (نوه)
* طبقه دوم ارث: پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر و فرزندان آنها
* طبقه سوم ارث: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها

پرداخت بدهی متوفی از ترکه

اگر متوفی بدهکار باشد و اموال او برای پرداخت تمام بدهی او کافی نباشد؛ آیا ورثه ملزم به پرداخت مابقی بدهی متوفی هستند؟
پاسخ وکیل ارث و میراث در تهران به سوال فوق این است که چنانچه متوفی بدهکار باشد، بدهی های او از ترکه به طلبکاران پرداخت می شود و اگر اموال وی برای پرداخت تمام بدهی ها کافی نباشد؛ ورثه ی متوفی تکلیفی برای پرداخت باقیمانده ی بدهی متوفی ندارند. طبق ماده 226 قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه، چیزی به طلبکاران بدهند و اگر ترکه متوفی برای ادای تمام دیون وی کافی نباشد، ترکه ما بین تمام طلبکاران به ‌نسبت طلب آنها تقسیم خواهد شد.

سهم الارث پدر و مادر از ترکه ی فرزند متوفی

طبق راهنمایی وکیل ارث و میراث در تهران در خصوص سهم الارث پدر و مادر از ترکه ی فرزند متوفی خود، چندین حالت وجود دارد، که به شرح زیر می باشد:
1- اگر شخصی فوت کند و فرزند و نوه نداشته باشد، سهم الارث پدر و مادر او از ترکه به این صورت است که اگر یکی از پدر یا مادر زنده باشد، به تنهایی تمام دارایی و اموال فرزند متوفی خود را به ارث می برد و اگر پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدردو سوم از ترکه را به ارث می برند. اگر مادر حاجبانی با شرایط زیر داشته باشد، از تمام دارایی فرزند متوفی خود یک ششم را ارث خواهد برد.
* اگر متوفی چند خواهر و برادر به ترتیب زیر داشته باشد:
1- هرگاه متوفی حداقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر داشته باشد.
2- پدر آنها زنده باشد.
3- از دلایلی مانند قتل از ارث ممنوع نباشند.
4- از یک پدر و مادر باشند (ابوینی) یا از یک پدر باشند (ابی) باشند.
حاجب به چه کسی گفته می شود؟ حاجب کسی است که با وجود او در یک طبقه ی ارث، طبقه بعد، از متوفی ارث نخواهند برد.
توصیه می شود، ورثه ی متوفی برای تقسیم ترکه به یک وکیل ارث و میراث در تهران مراجعه کنند تا از حقوق خود در تقسیم ترکه آگاه شوند و در تقسیم ترکه همه ی ورثه طبق قانون به حق خود برسند.
2- اگر متوفی فرزند یا نوه داشته باشد: چنانچه فرزند متوفی دارای فرزند یا نوه (وراث طبقه ی اول) باشد؛ پدر و مادر بیش از یک سوم ترکه ی فرزند متوفی نخواهند برد. هرگاه پدر و مادر متوفی هر دو در قید حیات باشند و فرزندشان یک دختر داشته باشد، سهم الارث پدر و مادر یک سوم ترکه و سهم الارث دختر متوفی نصف ترکه خواهد بود و در این صورت پس از تقسیم ترکه، مابقی آن بین پدر و مادر و فرزند دختر متوفی به نسبت فرضشان تقسیم خواهد شد.
* نکته: اگر مادر متوفی حاجبانی داشته باشد از باقیمانده ی ترکه ارث نخواهد برد.
3- اگر فرزند متوفی فرزند یا نوه داشته باشد: چنانچه پدر یا مادر متوفی یا هر دو زنده باشند و متوفی دارای چند فرزند دختر باشد، تمام دخترها روی هم، دو سوم ترکه را ارث می برند و سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه خواهد بود.
هرگاه متوفی چندین وارث از یک طبقه ی ارث داشته باشد، بهتر است ورثه برای تقسیم ترکه به یک وکیل ارث و میراث در تهران مراجعه کرده و از نحوه ی تقسیم ترکه و سهم الارث هر یک از وراث مطلع شوند تا به این ترتیب از بروز اختلاف بین آنها جلوگیری شود.

سهم الارث پدر و مادر از ترکه ی فرزند متوفی

سهم الارث پدر و مادر از ترکه ی فرزند متوفی

سهم الارث فرزندان از ترکه

چنانچه متوفی دارای فرزند باشد و پدر و مادر او زنده نباشند، طبق قانون، سهم الارث هر یک از ورثه به ترتیب زیر خواهد بود:
1- اگر جنسیت فرزندان یکی باشد؛ یعنی همه دختر یا همه پسر باشند؛ ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم خواهد شد.
2- اگر جنسیت فرزندان متعدد باشند؛ یعنی بعضی دختر و بعضی پسر باشند؛ فرزند ذکور (پسر) دو برابر اوناث (دختر) ارث می برد.

سهم الارث اجداد از ترکه

در خصوص سهم الارث اجداد متوفی یعنی پدربزرگ و مادربزرگ او، وکیل ارث و میراث در تهران به این ترتیب موکلین را راهنمایی می کند:
1- اگر فقط یکی از پدربزرگ یا مادربزرگ زنده باشد، اعم از پدربزرگ و مادربزرگ پدری یا مادری، تمام ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
2- اگر پدربزرگ و مادربزرگ پدری و مادری متعدد باشند؛ در این صورت سهم الارث پدربزرگ پدری دو برابر مادربزرگ است و اگر پدربزرگ و مادربزرگ مادری باشند، ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم خواهد شد.
3- طبق راهنمایی وکیل ارث و میراث در تهران، اگر پدربزرگ و مادربزرگ پدری و مادری همه در قید حیات باشند، سهم الارث پدربزرگ و مادربزرگ مادری یک سوم ترکه خواهد بود که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد و دو سوم دیگر به اجداد پدری خواهد رسید که سهم پدربزرگ دو برابر مادربزرگ خواهد بود.
4- چنانچه متوفی برادر و خواهر داشته باشد و اجداد او نیز در قید حیات باشند، به وارثانی که از طرف پدر قرابت دارند دو سوم ترکه می رسد که در این صورت سهم ذکور دو برابر اوناث خواهد بود و به وارثانی که از طرف مادر با متوفی قرابت دارند یک سوم ترکه خواهد رسید که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
اگر بستگان مادری فقط یک برادر یا یک خواهر مادری باشند؛ فقط یک ششم ترکه به او ارث خواهد رسید.
گاهی به دلیل تعدد وراث در یک طبقه یا وصیت متوفی، تقسیم ترکه با پیچیدگی هایی همراه است که بهتر است، ورثه برای تقسیم ترکه از یک وکیل ارث و میراث در تهران که از دانش و تخصص کافی در این خصوص برخوردار است کمک بگیرند.

سهم الارث فرزندان خواهر و برادر از ترکه براساس نسل محاسبه می شود، یعنی هر نسل سهم کسی را می برد که به واسطه او به متوفی می رسد؛ مثلاً فرزند برادر چه ابوینی یا ابی باشد، سهم برادر تنی یا پدری را به ارث می برد و در این صورت سهم الارث ذکور دو برابر اوناث خواهد بود و فرزند خواهر و برادر امی، سهم خواهر و برادر امی را به ارث می برد و در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

سهم عمو و عمه از ترکه

وکیل ارث و میراث در تهران در خصوص تقسیم ترکه بین عمو و عمه ی متوفی می گوید:
1- چنانچه ورثه ی متوفی چند عمو یا چند عمه باشند، ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم خواهد شد.
2- اگر همه ی عموها و عمه ها تنی یا همه پدری یا همه مادری باشند، هرگاه عمو و عمه ها همه در قید حیات باشند، در صورتی که همه مادری باشند، ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد و اگر همه تنی یا پدری باشند، سهم الارث ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
* در صورتی که عمو و عمه های مادری و عمو و عمه های تنی یا پدری همه در قید حیات باشند، عمو یا عمه مادری اگر تنها باشد، یک ششم و اگر متعدد باشد یک سوم ترکه را به ارث می برد و دو سوم ترکه به عمو و عمه های تنی یا پدری خواهد رسید.

سهم الارث دایی و خاله از ترکه

وکیل ارث و میراث در تهران در خصوص تقسیم ترکه متوفی بین خاله و دایی متوفی توضیحات خود را به شرح زیر ارائه می دهد:
* اگر وراث متوفی فقط چند دایی یا چند خاله یا چند دایی و چند خاله با هم باشند، ترکه متوفی بین آنها به طور مساوی تقسیم می گردد و فرقی نمی کند که آنها تنی باشند یا پدری یا مادری.
* اگر وراث متوفی دایی و خاله پدری یا تنی یا دایی و خاله مادری باشند، اگر طرف مادری یک نفر باشد، یک ششم و اگر متعدد باشند، یک سوم ترکه را ارث می برند و یک سوم ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد و دو سوم ترکه، سهم دایی و خاله های تنی یا پدری است که دو سوم ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
* اگر وراث متوفی یک یا چند عمو یا عمه یا چند دایی و خاله باشند، سهم الارث دایی و خاله یک سوم ترکه و سهم الارث عمو و عمه دو سوم ترکه است.

سهم الارث فرزندان خواهر و برادر از ترکه

سهم الارث فرزندان خواهر و برادر از ترکه

سهم الارث فرزندان عمو، عمه، دایی و خاله از ترکه

طبق گفته ی وکیل ارث و میراث در تهران، در صورتی که هیچ یک از عمو، عمه، خاله و دایی زنده نباشند، فرزندان آنها از متوفی ارث خواهند برد و سهم هر نسل از ترکه سهم کسی است که به واسطه او به متوفی متصل می شود.

سهم الارث زوج از ترکه زوجه از نظر وکیل ارث و میراث

چنانچه زوجه فوت نماید و فرزند یا نوه ای نداشته باشد، شوهر او یک دوم و اگر زوجه فرزند یا نوه داشته باشد، شوهر یک چهارم ترکه را ارث می برد.
* نکته: در طلاق رجعی اگر یکی از زوجین در دوران عده طلاق فوت کند همسر او از متوفی ارث خواهد برد.

توضیح وکیل ارث و میراث در مورد سهم الارث زوجه از ترکه زوج

اگر مردی فوت نماید، چنانچه دارای فرزند باشد، همسر او یک هشتم از ترکه را ارث خواهد برد و اگر زوج دارای فرزند نباشد، همسر او یک چهارم ترکه را ارث می برد و بقیه ترکه ی زوج متوفی در حکم مال شخص بدون وارث بوده و راجع به دادستان و دادگاه است.

برای ارتباط با وکیل ارث و میرات در تهران با شماره های زیر در تماس باشید :

021-22904873

021-22904874

09128400921

شاید به موارد زیر علاقه مند باشید :

1 – وکیل مهریه

2 – وکیل ملکی

3 – وکیل طلاق