موسسه حقوقی دادآرمان

ممنوع الخروجی بابت مهریه

ممنوع الخروجی بابت مهریه ممنوع الخروجی بابت مهریه در برخی از موارد زن برای وصول کردن مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه كرده كه این پس از ابلاغ آن به همسرش ، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول همسر خود (مرد) اقدام نماید . گاهی زن…