وکیل مالیات بر ارث

وکیل مالیات بر ارث

وکیل مالیات بر ارث مالیات بر ارث یک نوع مالیات مستقیم است که بر دارایی به جا مانده از متوفی تعلق می گیرد. هرگاه پس از فوت شخص، ترکه ی او بین ورثه تقسیم شود، وراث باید با توجه به سهم خود از ترکه و براساس خویشاوندی که با متوفی دارند (طبقات ارث)، مالیات بر…